1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Петрич”


ТП „Държавно горско стопанство Петрич”


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПЕТРИЧ


ОТКРИТ КОНКУРС
12/03/2018
"Товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове, находящи се в обект № 1805-3


ИНФОРМАЦИЯ
14/11/2017
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПЕТРИЧ